POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 prawa przewozowego, który określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy.
2. Postanowienia regulaminu stosuje się do licencjonowanych międzynarodowych przewozów pasażerskich wykonywanych przez firmy partnerskie.
3. Sprzedaż biletów jest prowadzona w sieci agentów Przewoźnika.
4. Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć:
a. Przewoźnik – firma wykonująca przewóz pasażerów na podstawie licencji na wykonywanie przewozu osób;
b. Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu;
   c. Bagaż – rzeczy zabierane przez podróżnego do pojazdu;
   d. Bilet – dokument upoważniający do przejazdu oznaczonej w nim osoby na wskazanej trasie, w określonym terminie oraz za określoną cenę za przejazd;
   e. Cennik – aktualne ceny biletów za przejazd, informacje o stosowanych zniżkach i opłatach bagażowy  

Przewoźnik

 1. 1. Przewoźnik jest zobowiązany do:
  a. zrealizowania przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce;
  b. zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi;
     c. zapewnienia zastępczego środka transportu w przypadku przerwania jazdy na skutek awarii pojazdu i niemożności kontynuowania jazdy;
  2. Przewoźnik podejmuje się dołożyć wszelkich starał, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, jeżeli taki został   Godziny wyjazdu i przyjazdu mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu.
  3. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego nie zależnych (np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.), ani wynikające z nich dalsze, bliżej nie określone skutki.
  4. W razie konieczności Przewoźnik może zmienić kolejnych wykonawców usługi przewozu, dokonać zmiany pojazdu oraz może, w sytuacjach wyjątkowych zmienić miejsca wysadzenia adresatów.
  5. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w pojeździe lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy Pasażer:
     a. nie przestrzega warunków umowy przewozu;
     b. znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyki itp.);
     c. znajduje się on w stanie wskazującym na to, że jest on chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać współpasażerom;
     d. zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów;
    e. nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne;
     f. przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy;
  6. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania biletu osoby, która weszła w jego posiadanie w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem bądź przepisami Przewoźnika lub która nie jest w stanie udowodnić, że jest osobą której dane osobowe zostały wpisane na bilecie.
  7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez Pasażera oraz zastrzega sobie prawo do powrotu takiej osoby – pod warunkiem wolnego miejsca w pojeździe.

Pasażer

 1. 1. Pasażer jest zobowiązany do:
  a. posiadania ważnego biletu, dokumentu upoważniającego do przekroczenia granicy (paszportu) oraz innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń  niezbędnych do odbycia podróży;
     b. oczekiwania pod wskazanym adresem w godzinach ustalonych przez Przewoźnika w dniu wyjazdu;
     c. okazania Przewoźnikowi ważnego biletu;
     d. złożenia bagażu do luków bagażowych po wniesieniu opłaty za bagaż dodatkowy;
     e. stosowania się do poleceń  obsługi pojazdu;
     f. okazywania, na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych wymaganych dokumentów;
     g. podania dokładnego adresu, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku, miejscowości, kraju, w pisowni państwa którego przewóz dotyczy;
  2. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży nie stanowią inaczej, dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W wieku od 12 do 16 lat dzieci mogą podróżować samodzielnie, muszą jednak posiadać notarialną zgodę na samodzielną podróż podpisaną przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych.
  3. Fakt nie oczekiwania Pasażera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w określonym przedziale czasowym jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu.
  4. Podróżny jest zobowiązany do zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe.
  5. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
  6. W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź opóźnień w odjeździe.
  7. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenia to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza pojazdem, nie są… objęte tym ubezpieczeniem.
  8. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom.

Bagaż

 • Pasażer ma prawo zabrać ze sobą nieodpłatnie 2 sztuki bagażu:
     a. jedną sztukę bagażu podstawowego o wadze do 20 kg i łącznych wymiarach 160 cm licząc (50 wys.+25 szer.+80 dług.)z czego najdłuższa krawędź nie może przekroczyć 100 cm., przewożonego w bagażniku,
     b. jedną sztukę bagażu podręcznego o wadze do 5 kg.
  2. Bagaż podręczny powinien być w wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie bagażu pod siedzeniem, jego rozmiary nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.
  3. Bagaż przekraczający wyżej podane wymiary będzie traktowany jako bagaż dodatkowy i będzie mógł  być przewieziony za dodatkową opłatą.
  4. Pasażer ma prawo zabrać za dodatkową opłatą  drugą sztukę bagażu podstawowego przy czym łączny ciężar dwóch sztuk bagażu nie może przekroczyć 35 kg. Oraz gdy jest możliwość zabrania tegoż bagażu
  5. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym regulaminie.
  6. Zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać podróżnych na niewygody.
  7. O zabraniu bagażu dodatkowego decyduje każdorazowo obsługa pojazdu.
  8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem oraz za bagaż podręczny.
  9. Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym powinna być oznakowana przez Pasażera trwałą przewieszką… z podanym nazwiskiem i adresem.
  10. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.
  11. Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków. (podstawa prawna – art. 23 ust. 3 prawa przewozowego).
  12. Bagaż, którego nie można przypisać do konkretnej osoby, może zostać przez załogę pojazdu usunięty z niego.
  13. Pasażer ponosi przed służbami granicznymi całkowitą odpowiedzialność za przewożony przez niego bagaż podręczny ulokowany w bezpośredniej bliskości zajmowanego miejsca w pojeździe, tzn. przed, pod, obok lub za (w przypadku ostatniego rzędu) zajmowanym siedzeniem, a także na półce bagażowej nad siedzeniem oraz w swoich rzeczach osobistych.
  14. Przewóz zwierząt w pojeździe jest zabroniony.
  15. Opłata za przewożony nadbagaż jest pobierana przez obsługę pojazdu w wysokości:
  od 20 >100 PLN / szt. w zależności od gabarytu bagazu
 • 16. Za pozostawione rzeczy w pojeździe Firma nie ponosi odpowiedzialności.

Bilet

 • 1. Dokumentem uprawniającym do przejazdu jest ważny bilet.
  2. Bilet jest wystawiony w biurze lub przez agenta Przewoźnika w punkcie sprzedaży.
  3. Rodzaje biletów:
  abilet jednostronny– jest to bilet z określoną datą wyjazdu upoważniający do przejazdu w jedną stronę od miejsca rozpoczęcia podróży do miejsca jej zakończenia;
     bbilet dwustronny zamknięty (datowany) – jest to bilet upoważniający do przejazdu w obydwie strony z określonymi datami wyjazdu w obu kierunkach. Bilet jest ważny przez okres 4-ch miesięcy licząc od daty rozpoczęcia pierwszej podróży, wpisanej do biletu;
     cbilet dwustronny typu OPEN”  – jest to bilet upoważniający do przejazdu w obydwie strony z tą jednak różnicą, że datę wyjazdu powrotnego określa posiadacz biletu w dowolnie przez siebie wybranym terminie. Bilet „open” jest ważny przez okres 3 miesięcy  (wyjątek PKT.V.3.d.) licząc od daty rozpoczęcia pierwszej podróży, wpisanej do biletu. Termin podróży powrotnej winien być zgłoszony we wskazanym przez Przewoźnika miejscu lub telefonicznie. Rezerwacja na dany termin dokonywana będzie w miarę dostępnych miejsc w pojeździe.
 • d. Zapłaconego biletu OPEN oraz biletów promocyjnych, rabatowych, gratisowych nie można wykorzystać w okresie od 12 do 15.01 czyli w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
  4. Bilet dla zachowania swojej ważności powinien zawierać:
   . Imię i Nazwisko okaziciela legitymującego się nim podczas podroży;
     a. nazwę przewoźnika  sprzedawcy;
     b. kwotę opłaconą za bilet;
     c. pieczątkę biura (agenta) w którym dokonano zakupu;
  5. Zmiany w bilecie.
   . wszelkie zmiany dotyczące biletu można dokonywać w miejscu jego wcześniejszego zakupu, u agentów Przewoźnika, zagranicznych biurach współpracujących, zaś w szczególnych przypadkach w Centralnej rezerwacji Przewoźnika;
     a. zmiana terminu podróży może być dokonana najpóźniej w 4 dni robocze przed dniem wyjazdu;
     b. nie można odstępować biletu innym osobom bez dokonania w druku biletu zmiany jego właściciela. Zmiany takiej może dokonać biuro sprzedaży po uzyskaniu zgody Przewoźnika;
     c. wszelkie zmiany w bilecie powinny być opatrzone pieczęcią i podpisem sprzedawcy biletu, niedopełnienie przez Pasażera tej formalności spowodować może utratę ważności biletu;
     d. w dniu wyjazdu nie dokonuje się żadnych zmian w bilecie;
     e. opłaty związane ze zmianami w biletach wyszczególnione są u agentów Przewoźnika;
  6. Jakiekolwiek zniszczenie biletu (zalanie, zgniecenie itp.) w stopniu uniemożliwiającym jego jednoznaczne odczytanie powoduje utratę jego ważności.

Rezerwacja sprzedaży biletów

 1. Przedsprzedaż biletów możliwa jest najwcześniej na 1 miesiąc przed dniem planowanego wyjazdu.
  2. W sieci sprzedaży Przewoźnika nie prowadzi się rezerwacji miejsc bez zakupu biletu.
  3. Dokładne informacje na temat opłat oraz miejsc rezerwacji dla biletów typu „open” znajdują się w punktach sprzedaży biletów i u załóg pojazdów.

Zwrot biletów

 1. 1. Bilet może być zwrócony w punkcie sprzedaży pod warunkiem, że blankiet biletu nie jest uszkodzony i dołączono do niego paragon z kasy fiskalnej (jeżeli sprzedaży dokonano przy jej użyciu).
  2. Rezygnacja z przejazdu, z potrąceniem 10% ceny biletu, może nastąpić w terminie do czterech dni przed datą wyjazdu. Przy rezygnacji późniejszej niż 4 dni potrącenie wynosi 50% ceny biletu. Wyjątek stanowią grupy, dla których ustala się indywidualne zasady. Zwrotu należności dokonuje kasa, w której bilet został zakupiony.
  3. W przypadku niewykorzystania jednego kierunku jazdy dla biletu dwustronnego, zwrotowi podlega różnica cen biletu dwukierunkowego i jednokierunkowego, przy zachowaniu zasad tak jak w pkt. VII.2.
  4. Zwrotowi nie podlegają należności za odcinki krótsze niż przejazd w jedna stronę oraz w przypadkach, kiedy podróżnego usunięto z pojazdu z jego winy.
  5. Nie podlegają zwrotowi należności za:
  . bilet zniszczony w stopniu uniemożliwiającym identyfikacje biletu;
  a. bilet zagubiony, skradziony;
     b. bilet niewykorzystany, jeżeli rezygnacja z jego wykorzystania została zgłoszona w dniu odjazdu pojazdu, podobnie w przypadku rezygnacji z biletu w części dotyczącej niewykorzystanego przejazdu;
     c. bilet niewykorzystany, po upływie terminu jego ważności;
     d. zmiany w biletach stosuje się z potrąceniem 15% wartości biletu;
  6. Potrąceń z zapłaconej ceny biletu nie stosuje się, jeżeli podróżny odstąpić od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie Przewoźnika.

Cennik

 1. 1. Cena biletów określana jest na podstawie cennika obowiązującego w dniu sprzedaży biletów. Bilety zakupione w Polsce opłacane są w złotówkach, natomiast bilety zakupione poza granicami Polski opłacane są w walucie kraju nabycia biletów, wg cenników dostępnych w punktach sprzedaży oraz u załogi pojazdów.

Reklamacja

 1. 1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować listownie na adres Przewoźnika, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem agenta, u którego został zakupiony bilet.
  2. Reklamacje mogą być zgłaszane w okresie do 14 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest opisanie zaistniałych okoliczności, wnoszone zastrzeżenia, ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia, itp. Do każdego zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć bilet lub jego kserokopię. Przewoźnik zastrzega sobie termin rozpatrywania reklamacji do 30 dni licząc od daty jej otrzymania.
  3. Przy szkodach osobowych i bagażowych osobą uprawnioną do składania reklamacji i wnoszenia roszczenia jest Pasażer, a w szczególnych okolicznościach – jego następca prawny.
  4. Reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż. Fakt zgłoszenia reklamacji winien zostać potwierdzony przez załogę w bilecie Pasażera.
  5. Bagaż nieodebrany przez Pasażera, o ile nie zawiera środków psujących się, będzie przekazany do przechowania na okres nie dłuższy niż 2 miesiące. Koszty przechowania bagażu ponosi Pasażer. Jeżeli Pasażer nie zgłosi się we wskazanym wyżej terminie zawartość bagażu zostanie zlicytowana lub przekazana na inne cele.
  6. Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.
  7. W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca opłaconego bagażu nie może przekroczyć 1.000,00 PLN lub równowartości tej kwoty w EURO. Bagaż o wartości przekraczającej 1.000,00 PLN powinien być ubezpieczony przez Pasażera na jego koszt.

Postanowienia końcowe

 1. 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają… zastosowanie przepisy:
  a. ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami;
  b. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmianami)
  2. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem: 15-05-2013
Close Menu